Öhmans fonder: En guide för nybörjare

Öhmans fonder representerar en kärndel av Öhmankoncernens verksamhet, med ett tydligt fokus på hållbar kapitalförvaltning. Dessa fonder, som erbjuder en diversifierad portfölj av investeringsmöjligheter, riktar sig till en bred kundkrets, inklusive institutioner, stiftelser och privatpersoner. Genom att kombinera traditionell fondförvaltning med en stark betoning på ansvarsfulla investeringar, har Öhmans fonder etablerat sig som en föredragen partner för de som söker långsiktiga och hållbara avkastningsmöjligheter. Med ett utbud som spänner från globala och svenska aktier till marknadsfonder och räntebärande värdepapper, erbjuder de en omfattande lösning för olika investeringsbehov.

En djupdykning i Öhmans fondutbud

Öhmans fonder stoltserar med ett brett spektrum av fondalternativ, designade för att möta de skiftande behoven hos dagens investerare. Bland de mest uppmärksammade fonderna i deras utbud finns Öhman Global och Öhman Sverige Fokus, samt Öhman Global Investment Grade. Dessa fonder är kända för sin förmåga att kombinera solid avkastning med en ansvarsfull investeringsfilosofi. Öhman Global erbjuder tillgång till en diversifierad portfölj av globala aktier, medan Öhman Sverige Fokus fokuserar på svenska marknaden med ett urval av handplockade aktier. Öhman Global Investment Grade, å andra sidan, ger investerare möjlighet att placera i räntebärande värdepapper med hög kreditvärdighet på den globala marknaden.

Hållbarhet och ansvarsfull investering

Hållbarhet ligger i hjärtat av Öhmans fonders investeringsstrategi. Genom att integrera hållbarhetsprinciper i alla led av investeringsprocessen, strävar de efter att skapa långsiktigt värde inte bara för sina investerare utan även för samhället i stort. Detta innebär ett aktivt ägande där man genom dialog och påverkan arbetar för att företagen i fondernas portföljer ska agera mer ansvarsfullt. Principen om ansvarstagande investeringar genomsyrar alltså hela verksamheten, från urval av investeringar till den löpande förvaltningen.

Risker och avkastning

Investeringar i Öhmans fonder, liksom alla typer av investeringar, medför vissa risker. Det är viktigt för investerare att förstå att historisk avkastning inte är en garanti för framtida resultat. Värdet på en investering kan både öka och minska, och det finns ingen säkerhet för att hela det investerade kapitalet återfås. Det är därför av yttersta vikt att noggrant läsa igenom fondernas faktablad och informationsbroschyrer för att få en klar bild av de risker och möjligheter som varje fond innebär.

Kapitalförvaltningstjänster för alla typer av investerare

Öhmans fonder erbjuder skräddarsydda kapitalförvaltningstjänster för en rad olika kundsegment. Oavsett om det gäller privatpersoner, privatägda bolag, stiftelser, kommuner, regioner eller företag, strävar Öhmans fonder efter att bygga långsiktiga relationer med sina kunder. Genom att erbjuda personlig service och anpassade lösningar, hjälper de sina kunder att navigera på finansmarknaderna och uppnå sina investeringsmål på ett hållbart sätt.

Framtiden för Öhmans fonder

Blickar vi framåt ser vi att Öhmans fonder fortsätter att ligga i framkant när det gäller hållbar kapitalförvaltning. Med en ständig strävan efter innovation och utveckling, planerar de att utvidga sitt fondutbud och förbättra sina tjänster ytterligare. Detta inkluderar en ökad satsning på teknologi och digitala lösningar för att göra investeringar mer tillgängliga och effektiva för sina kunder. Genom att hålla fast vid sina kärnvärden – långsiktighet, ansvar och aktivt ägande – är Öhmans fonder väl positionerade för att möta framtidens utmaningar och möjligheter på finansmarknaderna.

Sammanfattningsvis står Öhmans fonder som en bastion för hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning. Genom att erbjuda ett brett utbud av fonder och skräddarsydda tjänster, samt genom att integrera hållbarhetsprinciper i alla aspekter av sin verksamhet, har de cementerat sin position som en föredragen partner för investerare som söker långsiktiga och hållbara avkastningsmöjligheter. Med en blick mot framtiden fortsätter de att innovera och anpassa sig för att möta sina kunders behov och bidra till en mer hållbar finansmarknad.